Leo van Velzen | kunstschilder

Schilderijen | Paintings

Schilderijen chronologisch
Paintings chronological

Schilderijen | Paintings

Schilderijen thematisch
Paintings thematic

Schilderijen | Paintings

Mijn eigen keuze
My own choise

Schilderen is het balanceren op uitersten. Het gevecht tegenover het loslaten, de emotie en het gevoel tegen de rede. In concreto is het de kleur, de beweging, de pure expressie die het opneemt tegen de vorm, die van zijn kant het gevoel tracht te vangen in een structuur.

130 x 100 cm Vrouw on route

130 x 100 cm Vrouw on route

Maar het is ook het bewuste dat ik beoog, tegenover het onbewuste wat vaak tevoorschijn komt. Dit balanceren is een houding die ik aanneem en die ik zo lang mogelijk volhoud. Want natuurlijk, het compromis, of de synthese komt er altijd, is zelfs onafwendbaar: kleur kan niet zonder vorm, beweging niet zonder beeld, expressie niet zonder idee, gevoel niet zonder rede. Het bewuste niet zonder hetgeen aan het schilderij toevalt.

Van belang is de houding: ’n beweging van de hand… ’n kriebel in de ziel, totdat het schilderij zijn eigen verhaal vertelt en inzicht en communicatie ontstaat.

Het schilderij is het resultaat…, het antwoord…, het inzicht…, de communicatie…, de twijfel……, in ieder geval is het iets dat ik koester vanaf het moment dat het een eigen leven leidt.

Bij de indeling van mijn werk heb ik gebruik gemaakt van de metaforen waar de drie Griekse goden voor staan : Chronos, Kairos en Phoenix.

  • “Cronos” staat voor de chronologische volgorde; het werk is ingedeeld volgens de kloktijd dat wil zeggen jaren, decennia, eeuwen. Het is een seculiere tijdsindeling, hetgeen ook herkenbaar is in de betekenis van ‘seaculum’ als ‘tijdperk of eeuw’.
  • “Kairos” daarentegen staat  voor de sacrale tijd, die  als een interval optreedt op de tijdslijn. Het gaat om een verdichting, bundeling, knoop in de tijd : het juiste momentum !  Het moment waarop de creativiteit intreedt en de kloktijd als het ware stilstaat. Onder deze noemer heb ik mijn werk ingedeeld in projecten en thema’s.
  • Een derde indeling heb ik gerangschikt onder “Phoenix”. Uit de veelheid van werkstukken heb ik een eigen selectie gemaakt , het geen een snel overzicht door mijn werk heen.

oorsprong4-grootPainting is balancing on extremes. The fight versus letting go, the emotion and the feeling versus reason. It is the color, the movement, the pure expression versus the form, which is on his turn trying to capture the feeling in a structure.  But it is also the consciousness what I am aiming at, opposite the unconsciousness what often appears. Balancing this is an attitude I adopt and maintain as long as possible. Because of course, the compromise, or the synthesis is always there, is even inevitable: color does not exist without form, movement not without image, expression not without idea, feeling not without reason. The consciousness not without which is attributable to the painting.

Of importance is the attitude: a movement of the hand … a tickle in the soul, until the painting tells its own story and insight and communication arise.

The painting is the result …, the answer …, the insight …, the communications…, the doubt……, in any case, it is something that I cherish from the moment it leads a life of its own.

To organise my work I used the metaphors of the three Greek Gods: Chronos, Kairos and Phoenix.

  •  “Cronos” represents the chronological order; the work is classified according to the clock time that is, years, decades, centuries. It is a secular time format, which is also recognizable in the meaning of ‘saeculum’ as ‘era or age’.
  •  “Kairos” on the other hand, stands for the sacred time, which occurs as an interval on the time line. It is about a compaction, bundling, knot in time: the right momentum!  The moment when the creativity occurs and the clock time if it were standing still. Under this title I divided my work into projects and themes.
  •  A third format I have sorted under “Phoenix”. From the variety of work I made a selection, which is a quick overview of my work.
  •